รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  053153515 
101อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)นางวิจิตรา จันโจ๊ก 053653476 
102บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง  053775290 
103บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)นายสมเพชร ปันซางคอน 053664636 
104ไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง)  053775111 
106บ้านแม่คำฝั่งหมิ่นนายบัญชา ใจจิตร 053914485 
107บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)  053664083 
108อนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว)นายนินนาท นิธิธนานันต์ 053775110 
109บ้านท่าข้าวเปลือกนายประผล อุ่นนันกาศ   
110บ้านทับกุมารทอง    
111ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒นายณรงค์ ดีสงคราม   
112บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุมนายสมนึก โกเสนตอ   
113บ้านแม่แพงนายวิโรจน์ สลีสองสม   
115บ้านแม่ลากนายชูศักดิ์ วงค์ตันกาศ 053918349 
116บ้านแม่คี-หนองอ้อนายรัญ เขื่อนเพชร 053772316 
117บ้านแม่สลองในนายวีระศักดิ์ วรรณโอภาส   
118นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขานายจรัญ คุณะแสงคำ 053918521 
119บ้านใหม่สามัคคีนางนิภาพร วุฒิอดิเรก 053918443 
120อนุบาลป่าซางนายวินิจฉัย ใสมรรคา 053771766 
121บ้านรวมใจนายเจริญ อภิไชย 053160040 
122บ้านป่าบงแม่จัน  053771535 
123บ้านสันโค้งนายสงัด กาศสนุก   
124บ้านโป่งน้ำร้อนนายสมศักดิ์ แก้วนาสวัสดิ์ 053918601 
125ประชารัฐพัฒนา  053918632 
126บ้านห้วยมะหินฝนนายเจริญ สายศร 053918524 
127บ้านปางสานายธเนษฐ ธรรมตา 053160117 
128บ้านสันติสุขนายบุญทา กาบุญค้ำ   
129บ้านป่าตึงนายพิชัยวัฒน์ ต้นแก้ว 053771191 
130บ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)  053779000 
131บ้านหนองแหย่ง  053779509 
134บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำนายรุ่งทิพย์ วรรณชื่น 053665892 
135บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อยนายสมบัติ คำเงิน 053779346 
136ธรรมจาริกอุปถัมภ์นายโชคดี ศรีอุดม   
137บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)นายสว่าง มโนใจ 053772297 
138บ้านหนองแว่นนายชมพร จับใจนาย 053660494 
139บ้านสันกอง  053763125 
140อนุบาลแม่ไร่(บ้านป่ากว๋าว)นายอุดม ทะระมา 053667884 
141สันสลีหลวง-สันนายาว  053665835 
142อนุบาลศรีค้ำนายศราวุธ ยาวิเริง   
143สันทราย(พรหมณีวิทยา)นายมนตรี พันธ์พงศ์วัฒนา 053772077 
144บ้านแหลวนายเกรียงศักดิ์ ศิลา 053653220 
201ป่าตึงพิทยานุกูลนายทวีวัฒน์ ใจสุบรรณ์ 053918608 
202บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี  053918408 
203บ้านห้วยกว๊านนางจันทร์เฉลียว ใจหนัก   
204บ้านแม่แอบวิทยานายชูกิจ จี๋มะลิ 053918611 
205บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)นายจรูญ จุ้ยสาย 053918623 
206อนุบาลเชียงแสน(ปางหมอปวงชัยบานราษฎร์ศึกษา)นายชรินทร์ สมภิพงษ์ 053955792 
207ชุมชนบ้านป่าสักน้อยนายสนั่น บุญเรือง 053955401 
208บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)นายบุญมาก โกเสนตอ 053955405 
209บ้านสันมะเค็ด  053720424 
210บ้านปงของ(ปาราษฎร์ศึกษา)  053918339 
211ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน  053918306 
212บ้านแม่คำนายอนันต์ ธรรมวงศ์ 053607513 
213บ้านไร่นายธวัชชัย เรวรรณ์ 053918180 
214บ้านสันต้นเปานายกฤชฐา พลตรี 0531600140897016839
215บ้านดอยจันนายธัญญะ เนียมแตง 053650673 
216โยนกวิทยาว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี อุ่นกาศ 053160125 
217บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม  092647351 
218บ้านสันธาตุนางวรรญมาศ จันทรา 053607670 
219บ้านสบคำนายเสน่ห์ มั่งมูล 053777179 
220บ้านสบรวกนายธวัชชัย กันทาเดช 053784231 
221บ้านวังลาวนายอุทัย ปินปันคง 053784245 
222บ้านห้วยเกี๋ยงนางสาวพิทยาภรณ์ เรืองฤทธิ์ 053650753 
223บ้านแม่มะ  053668180 
224บ้านเวียงแก้วนายสวาท สงวนสิทธิ์   
225บ้านสันต้นธง  053785148 
226บ้านป่าก๋อย  053785129 
228บ้านศรีดอนมูลนายบำรุง มีนา 053955779 
229บ้านหนองปลาสะเด็ด    
230บ้านดอยสะโง๊ะนายวิฑูรย์ ลับปัญญา 053160017 
231ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยา)นายกัมพล ไชยนันท์ 053777105 
234บ้านธารทอง    
235บ้านศรีกองงามนายบุญไชย เขื่อนข่าย 053785154 
301บ้านป่าแดงนายธนเสฏฐ สุภากาศ 053675097 
302ศรีป่าแดงนายไพฑูรย์ จับอันชอบ 053675105 
303บ้านม่วงคำว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ์ ภูเอี้ยง 053675117 
304บ้านปางห้านายสุทธิพร กันทาเดช 053675127 
305บ้านสันนา  053675520 
306บ้านสันบุญเรืองนายจตุรงค์ ชุมพลกุล 053675763 
307บ้านสันหลวง  053675140 
308บ้านเหมืองแดงน้อย  053675439 
310บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  053785013 
311บ้านถ้ำนายปรีชา กาวิใจ 053709609 
312บ้านโป่งนายณรงค์เดช กันทะเนตร 053709107 
313บ้านถ้ำ ตชด.นายโยธิน สิทธิประเสิรฐ 053709555 
314บ้านถ้ำปลานายทรงศักดิ์ เหนืออิสระ 053709588 
315บ้านผาฮี้นายประดิษฐ์ แก่นหอม   
316บ้านน้ำจำนายจำรัส กิติศรี 053646526 
317บ้านจ้องนายแมนสรวง แซ่ซิ้ม 053646115 
318บ้านป่าแฝ-หนองอ้อนายนิธิศ วัฒโนกุล 053646552 
319บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)นางไพรศรี สุริยวงศ์ 053709608 
320ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169นายสันติ ออนสา 053731709 
321บ้านสันทรายนายเสกสรร ทุนอินทร์ 053732899 
322บ้านสันมะนะนายสุพจน์ พันธ์พืช 053732939 
323บ้านป่ายาง  053731759 
324บ้านเหมืองแดงนายมนัสพงษ์ เต็มอุดมทรัพย์ 053731707 
325เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์นายภูวนารถ จันทาพูน 053160078 
326บ้านเวียงพานนายปุณณวิช เทพสุรินทร์   
327บ้านป่าเหมือดนายเอี่ยม บริบูรณ์ 053731766 
328อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)นายระดับ ตาเต 053731755 
329บ้านสันถนนนายสอาด หงษ์คำ 053668031 
330บ้านสันธาตุนายยุทธศักดิ์ โพธิหิรัญ 053668386 
331บ้านทุ่งเกลี้ยง  053668357 
332บ้านสันโค้งนายวัฒนา แสนคำหล่อ 053710719 
333บ้านห้วยไคร้นายไชยรัตน์ จินะราช 053763010 
334บ้านสันยาวสันลิดไม้นายเกษม ชาวคำเขต 053667440 
337บ้านฮ่องแฮ่นายปราโมทย์ ธิศรี   
401ตชด.ศรีสมวงศ์นางสาวลมัยพร พรหมเมตจิต 053763047 
402บ้านเทอดไทยนายอนุชิต ไทยรัศมี 053730264 
403บ้านพญาไพรนายสุขสันต์ สอนนวล 053607741 
404บ้านแม่หม้อนายพิชชากร อานุ 053609267 
405พญาไพรไตรมิตรนายชัยณรงค์ สร้างช้าง 053160044 
406บ้านจะตีนางสาวอำพร เตชะตน 053918497 
407รัฐราษฎร์วิทยานางสาวมัญชุสา เพ็ชรชนะ 053918299 
408สามัคคีพัฒนานายเนียร เชื้อเจ็ดตน 053609094 
409บ้านปางมะหันนางชลิตตา สิงห์สุข   
410บ้านห้วยอื้นนายสมเพชร โนสี 053160045 
411บ้านผาจีนายวิทยา ทากัน 053918020 
412บ้านขาแหย่งพัฒนานายสุพิษ ชัยมงคล 053767112 
413บ้านป่าซางนาเงินนางพัชรินทร์ จันทาพูน 053160178 
414อนุบาลแม่ฟ้าหลวงนางพันธ์ทิภา สร้างช้าง 053710854 
415บ้านสันติคีรีนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์   
416บ้านใหม่สันตินายถนัด แสงพันธ์ 053765051 
417บ้านกลางนายปิยะศักดิ์ ธนะชัย 053710032 
418บ้านพนาสวรรค์นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ 053918587 
419ราษฎร์พัฒนานายบรรหาญ ปันทะนันท์ 053160050 
420บ้านแม่เต๋อ  053918111 
421บ้านมนตรีวิทยานายสมคิด อนุเคราะห์   
422ชุมชนศึกษาบ้านแม่สแลปนายวันชัย ชื่นตา 053160140 
423บ้านผาเดื่อนายภานุวัฒน์ นะที 053918092 
424ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)นายอนวัช อุ่นกอง 053160058 
425บ้านห้วยผึ้งนายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน 053730263 
426บ้านห้วยไร่สามัคคีนายศุภโชค ปิยะสันติ์ 053632019 
427ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์)นางสุดา ไทยรัศมี 053765248 
428ตชด.บำรุงที่ 87  053709610 
429บ้านห้วยหกว่าที่ร้อยตรีพงศกร เกเย็น   
430บ้านห้วยหยวกป่าโซนายสุกัญพล วันดี   
431บ้านนาโต่(วปรอ.344 อุปถัมภ์)นายธงชัย พรหมเทศ   
502อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)นายเซ็นต์ กิตติยังกุล 053607281 
503บ้านทุ่งกวางนายกลมไกร พันแพง 053790038 
504บ้านดอย  053918156 
505บ้านดอนงาม  053607496 
506บ้านขุนแม่บง(ตชด.)  053918162 
507อนุบาลดอยหลวงนายวันชัย ปัญญาแก้ว 053790124 
508บ้านป่าลันนายวรายุทธ อุดใจ   
509บ้านห้วยไร่  053790035 
510ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑นายเสน่ห์ สืบนันตา 053790111 
511บ้านไทรทอง  053918047 
512บ้านหนองป่าก่อ  053918499 
513บ้านใหม่พัฒนานายสมชาย ปงลังกา 053607614 
514บ้านป่าซางงามนางสุมิตตา วันดี 0864204795